اعلام اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان خرمشهر

پس از طی روال قانونی و طبق زمان‌بندی صورت گرفته از سوی ستاد انتخابات کشور، اسامی کاندیدای واجد شرایطِ حضور در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان خرمشهر از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد.

 

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی شهر خرمشهر به شرح زیر است:

۱ - آقای عقیل آب سالان فرزند حسین

۲ - آقای سعید اپراپین فرزند عبدالحسین

۳ - آقای مصطفی احمدی نورالدین وند فرزند آقاگل

۴ - آقای سید جواد ادریس پور فرزند سید اسماعیل

۵ - آقای سید مهدی ادریس پور فرزند سید محمد

۶ - آقای سید ناجی ادریس پور فرزند سید على

۷ - خانم سکینه آدینه وند فرزند صفر

۸ - خانم سمیرا اسدی عیدی وند فرزند اله داد

۹ - آقای مسعود اقبالی فرزند مصطفى

۱۰ - خانم رؤیا اکبری فرزند علی اکبر

۱۱ - آقای عبدالحسین البوعلی فرزند فریح

۱۲ - آقای محمدرضا البوغبیش مشهور به حمید فرزند کاظم

۱۳- آقای محمدعلی البوغبیش فرزند محمود

۱۴ - خانم خدیجه الفده فرزند جواد

۱۵ - آقای سمیر الهام پور فرزند صاحب

۱۶ - آقای محسن انصاری نژاد فرزند حمید

۱۷ - آقای احمد آیاز فرزند کریم

۱۸ - آقای امید ایزدخواه فرزند عبدالباری

۱۹ - آقای مهدی ایزدخواه فرزند عبدالباری

۲۰ - آقای عبدالنبی باقری فرزند دریس

 

۲۱ - آقای محمدجواد بڃاری فرزند مرداو

۲۲ - خانم فاطمه بداق فرزند احمد على

۲۳ - آقای حسین بدری فرزند عبدالجلیل

۲۴ - آقای ایمن براجعی فرزند نعیم

۲۵ - آقای محمد بصیری فرزند احمد

۲۶ - آقای حمید بصیری فر فرزند جبار

۲۷ - آقای سعید بقائی جزه فرزند على اکبر

۲۸ - آقای یاسر بوعذار فرزند هاسی

۲۹ - آقای محمد بیرانوند فرزند شکرخدا

۳۰ - آقای حسن پورحمزاوی فرزند علی

۳۱ - آقای عبدالنبی پورخلف فرزند کاظم

۳۲ - آقای علیرضا ثامری نیا فرزند حسین

۳۳ - آقای جواد ثانیان پور فرزند عبدالحسین

۳۴ - آقای خالد ثانی زاده فرزند جاسم

۳۵ - آقای مهدی جامه دارپور فرزند محمد

۳۶ - آقای سیدحمداله جلیلیان فرزند سید جبار

۳۷ - خانم مائده جلیلیان فرزند على شا

۳۸ - آقای هادی جنادله فرزند عبدالزهرا

۳۹ - آقای عادل چلداوی فرزند عبدالزهرا

۴۰ - آقای سیدصباح حسینی فرزند سید محمد

 

۴۱ - آقای محمدباقر حقی فرزند بنداری

۴۲ - آقای محمدجواد حمیدانی پور فرزند عبدالزهرا

۴۳ - خانم مریم حورسی فرزند محمد

۴۴ - آقای مجید حیدری فرزند علی مراد

۴۵ - آقای علی خضیری پورعرب فرزند حسین

۴۶ - آقای سیدجواد خطیبی فرزند سید جعفر

۴۷ - آقای موسی خمیسی فرزند مهدی

۴۸ - آقای علیرضا دریس فرزند عبدالرضا

۴۹ - خانم سیمین دریسی فرزند موسی

۵۰ - آقای حمید دورقی فرزند عبدالخضر

۵۱ - آقای فاخر ربیعی فر فرزند عبداله

۵۲ - آقای حسین رحمتی فرزند مهدی

۵۳ - آقای سیدحمیدرضا رحیمی فرزند سید سیدان

۵۴ - آقای کریم رضوانی راز فرزند عبدالرضا

۵۵ - آقای ایوب رنجبر فرزند محمد

۵۶ - آقای امیر زهیری فرزند حسین

۵۷ - آقای محمد سبهانی فرزند ایوب

۵۸ - آقای محمد سرائی فرزند رسول

۵۹ - آقای مصطفی سعدونی فرزند عبدالرضا

۶۰ - آقای محمود سگر فرزند عبدالرزاق

 

 

۶۱ - آقای سیدحسین سلمان زاده فرزند سیدجمعه

۶۲ - آقای حسین سلیمانی فرزند ستوان

۶۳ - آقای کاظم سلیمانی زاد فرزند عارض

۶۴ - آقای فاضل سندی فرزند عباس

۶۵ - آقای نزار سیار فرزند مجید

۶۶ - آقای عیسی شرجی فرزند عسگر

۶۷ - آقای حکیم شریفی فرزند وادی

۶۸ - آقای سعید شریفی فرزند عبدالرسول

۶۹ - آقای سعید شریفی مشهور به میر مسعود فرزند عصاف

۷۰ - آقای سیدمنصور شریفی مجد فرزند سیدیوسف

۷۱ - خانم نرگس شضری فرزند میرزا هادی

۷۲ - آقای ناجی شمایل راد فرزند فریح

۷۳ - آقای اسماعیل شمائلی فرزند عدنان

۷۴ - آقای حسین صادقی زاد فرزند جابر

۷۵ - آقای رضا صفائی منفرد فرزند هادی

۷۶ - آقای محمد عارفی نسب فرزند عمار

۷۷ - آقای سیدعبدالناصر عبداله پورمنیخ فرزند سیدکاظم

۷۸ - آقای حاتم عبیداوی فرزند غلامعلی

۷۹ - آقای عبدالحمید عڃرش فرزند محمدطاهر

۸۰ - آقای ریاض عساکره فرزند داود

 

۸۱ - آقای مهدی عساکره فرزند محمد

۸۲ - آقای مصطفی عساکره سریمه ئی فرزند کریم

۸۳ - آقای مهدی علی کرمی نجف آبادی فرزند محمد

۸۴ - آقای قاسم عیدان فرزند عبدالامیر

۸۵ - آقای شریف عیدانی فرزند ظاهر

۸۶ - آقای امین غبیشاوی فرزند لطف الله

۸۷ - آقای اکبر غلامی فرزند محمد حسین

۸۸ - آقای سیدمنصور فاخری فرزند سید غالى

۸۹ - خانم الناز فارسی فرزند سهراب

۹۰ - آقای شهرام فاضلی فرزند ناصر

۹۱ - آقای امین فاضلی نیا فرزند علی

۹۲ - آقای امین فاطمی اصل فرزند طالب

۹۳ - آقای قصی فرحانی فرزند عبدالحسین

۹۴ - آقای عباس فرحانیان فرزند کاظم

۹۵ - آقای عبدالحسن قادری نسب فرزند فریس

۹۶ - آقای حامد قیم فرزند مضار

۹۷ - آقای اسامه کعبی فرزند عبدالرحمان

۹۸ - آقای منصور کعبی فرزند بهادر

۹۹ - آقای نوید لالی جمعه زاده فرزند احمد

۱۰۰ - آقای محمدجواد محمدی اصل فرزند کاظم

 

۱۰۱ - آقای میثم مدهوش فرزند ابراهیم

۱۰۲ - آقای رسول مرادی فرزند محمد رضا

۱۰۳ - خانم عاطفه مرزوق پور فرزند عبدالهادی

۱۰۴ - آقای جواد مسعودیان فرزند عبدالکاظم

۱۰۵ - آقای حسن مطور فرزند عبدعلى

۱۰۶ - آقای عبدالرضا مطور فرزند عباس

۱۰۷ - آقای حسن مطوری فرزند محمد جواد

۱۰۸ - آقای نادر مطوریان پور فرزند عبدالرضا

۱۰۹ - آقای موسی مطوری جزیره فرزند شمس الدین

۱۱۰ - آقای منصور مطوری محمدیان فرزند صبری

۱۱۱ - آقای ریاض مگصوصی فرزند هاشم

۱۱۲ - خانم سیده مریم موسوی بشیر فرزند سیدعاشور

۱۱۳ - آقای محمدحسن موسی پور فرزند طالب

۱۱۴ - آقای حیدر میرجی فرزند عباس

۱۱۵ - آقای حسن نژادعموری فرزند کاظم

 

۱۱۶ - آقای حسن نسلایه فرزند علی

۱۱۷ - آقای علیرضا نعماوی زاده فرزند عبدالکریم

۱۱۸ - آقای سعید نعیماوی فرزند صمد

۱۱۹ - آقای علی نیک پرست فرزند ناصر

۱۲۰ - آقای شهاب نیک روش فرزند عبدالرزاق

۱۲۱ - آقای جعفر نیک نظر فرزند کریم

۱۲۲ - آقای علی هاشم مطوری فرزند حسین

۱۲۳ - آقای جاسم هاشمی فرزند عنید

۱۲۴ - آقای سیدمحمد هاشمی پور فرزند سید فاضل

۱۲۵ - آقای حسن هلالات فرزند عبدالعالی

۱۲۶ - آقای حسین هیاوی فرزند مجید

۱۲۷ - آقای ماهر وائلی فرزند ابراهیم

۱۲۸ - آقای علی یالی زاده فرزند صادق

۱۲۹ - آقای احمدرضا یونس زاده شیرازی فرزند عبدالرسول

نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

 

اسامى نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامى شهر مینوشهر

۱ - خانم خدیجه بچاری فرزند حانى

۲ - آقای جاسم بحرانی پور فرزند عبد

۳ - آقای حسین بحرانی پور فرزند جواد

۴ - آقای عبدالله حمادی زاده فرزند نجم

۵ - آقای علی زهیری فرزند جابر

۶ - آقای علی سعدیان فرزند محمد

۷ - آقای حمید سعدی پور فرزند نعیم

۸ - خانم فاطمه سعدی پورجزیره فرزند حمید

۹ - خانم نازی سهرابی فرزند علی

۱۰ - آقای جواد صالحیان پور فرزند حمید

۱۱ - آقای حاتم صلبوخی فرزند سعید

۱۲ - آقای مسعود فرحانی فرزند یاسر

۱۳ - آقای ایاد فرحانی پارسا فرزند عزیز

۱۴- خانم فاطمه فرهانیان فرزند کریم

۱۵ - خانم عاطفه فلاح پور فرزند علی

۱۶ - آقای قاسم محاورمطوری فرزند عدنان

۱۷ - آقای علی مرتاض فرزند حسین

۱۸ - آقای محمد وصفی فرزند خلف

 

۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری خرمشهر در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

نوشتن دیدگاه