آگهی تجدید مزایده فروش بازار کنزالمال در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد مجتمع تجاری کنزالمال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۹۶/۰۲/۱۶ به مدت یک هفته بر اساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ پیشنهاد خود را به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

عنوان مزایده: مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) در منطقه آزاد اروند

محل استقرار: خرمشهر

متراژ: ۲۰,۰۰۰ متر

مبلغ پایه (ریال): ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال): ۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

- اسناد فراخوان به صورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.

- آدرس سایت اینترنتی: www.arvandfreezone.com

- نحوه خرید اسناد از طریق سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی فوق و مراجعه به بخش خدمات الکترونیک - اداره امور قراردادها – سامانه جامع معاملات می باشد.

- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.

- پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید.

بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

- هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید زمان مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکت ها، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مزایده از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی فوق به اطلاع کلیه مزایده گران خواهد رسید.

 

صدای آبادان

دیدگاه‌ها  

0 #1 ثامری 1396-02-14 19:35
منطقه آزاد مغاره ها را به کسبه واگذار کند اجاره به شرط تملیک

نوشتن دیدگاه