سازمان منطقه آزاد اروند خواهان ورود به امور تخصصی دستگاه های اجرایی نیست

سرپرست معاونت فنی و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند تمایلی به ورود در کارهای تخصصی دیگر دستگاه های اجرایی را ندارد و ترجیح می دهد با قرار گرفتن در کنار آنها، وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا کند.

وی با تأکید بر اینکه اگر دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری وظایف ذاتی خود را انجام دهند این سازمان تمایلی به ورود در چنین موضوعاتی را ندارد، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند تمایلی به ورود در کارهای تخصصی دیگر دستگاه های اجرایی را ندارد و ترجیح می دهد با قرار گرفتن در کنار آنها وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا کند.

فرجی همچنین در توضیح وضعیت نابسامان شهرداری آبادان اذعان داشت: گزینه منتخب شهردار از سوی شورای شهر در دوره تصدی معاونت قبل که ریاست هیأت تطبیق را نیز بر عهده داشت مردود اعلام شد.

سرپرست معاونت فنی و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اهمیت موضوع انتخاب شهردار تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند مطابق قانون و اختیارات خود اعمال نظر خواهد کرد، لیکن از اعضای شورای شهر آبادان خواسته ایم در اسرع وقت گزینه های اصلح و شایسته ای را جهت این کرسی مهم معرفی کنند تا هرچه سریع تر از وضعیت نابسامان موجود خارج شویم.