سریال بازداشت‌ها به آبادان رسید

یک عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهردای آبادان بازداشت شدند.

یکی از اعضای شورای شهر و یک مدیر سابق شهرداری آبادان به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی به دستور قضایی بازداشت شدند.

اتهام عضو شورا مربوط به قبل از عضویت در شورای شهر آبادان است.

پیش از این نیز رییس و سه عضو شورای شهر خرمشهر پس از احضار از سوی نهاد‌های امنیتی در خصوص پرونده‌های شهرداری جهت تکمیل تحقیقات راهی مرکز استان خوزستان شدند.

نوشتن دیدگاه