شریفی عهده دار مدیریت سازمان عمران شهرداری آبادان شد

محمودرضا شیرازی شهردار آبادان در حکمی عبدالحسین شریفی را به مدیریت سازمان عمران و بازآفرینی شهری آبادان منصوب کرد.

او همچنین از زحمات و خدمات اسماعیل بابایی در دوران مسئولیت بر سازمان عمران قدردانی کرد.

عبدالحسین شریفی از مدیران با تجربه شهرداری است که در دوران حضور پیشین دکتر شیرازی در آبادان مسئولیت سازمان کلیدی و مهم عمران را بر عهده داشت و کارهایی مهم و قابل توجه در حوزه عمران شهری به انجام رسید.

نوشتن دیدگاه