تغییرات مدیریتی جدید در سازمان منطقه آزاد اروند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند «سروش شریفی» را به عنوان معاون توسعه مدیریت منصوب کرد.

شایان ذکر است پیش از این احمد رستمی عهده دار این سمت بود.

اسماعیل زمانی «آرش تمی» را نیز به عنوان مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب کرد.

پیش از این کمال رضایی این سمت را عهده دار بود.

نوشتن دیدگاه