اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان آبادان انتخاب و معرفی شدند

در احکام صادره رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان آبادان مشخص شدند.

بر همین اساس محمد طاهری به عنوان عضو و رئیس هیئت بازرسی، علی سامری به عنوان عضو و دبیر هیئت بازرسی و مجید قمری نیز به عنوان عضو هیئت بازرسی انتخاب و معرفی شدند.

نوشتن دیدگاه