طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند

طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند در شصت و پنجمین جلسه کمیته پژوهشی شورای عالی مناطق تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ضرورت ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ و به ﻫﻨﮕﺎم سازی ﻃـﺮح های ـ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮﻫﺎی آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و اﯾﺠﺎب ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان، تفصیلی و ساماندهی تهیه شده جهت نواحی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺤﺪوده ﯾﺎد ﺷـﺪه ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻧد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح جامع در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮔـﺮاﯾﺶﻫـﺎی ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای عالی ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری ـ صنعتی و وﯾـﮋه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮔﺮدﯾـﺪ.

ازجمله مزیت های تصویب نهایی این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- تدوین نقشه راه توسعه کالبدی منطقه آزاد اروند

۲- زمینه سازی اجرای طرح های توسعه ای منطقه و نهایتا تسهیل جذب سرمایه گذار

۳- تعیین تکلیف کاربری اراضی و ارائه الگوی بهینه استفاده از زمین

۴- تعیین حدود و جهات و اولویت های توسعه منطقه آزاد اروند

نوشتن دیدگاه