عزل شهردار چوئبده و معرفی سرپرست جدید

رئیس شورای شهر چوئبده گفت: ناجی فرحانی صدر شهردار چوئبده به دلیل سکونت نداشتن در محل خدمت، از سوی اعضای شورا مورد سوال و سپس استیضاح قرار گرفت.

حنش فرحانی افزود: با برکناری ناجی فرحانی صدر شهردار چوئبده، عبدالامیر جباری به عنوان سرپرست این شهرداری منصوب شد.

ناجی فرحانی صدر آبان ماه سال ۹۵ از سوی شورای شهر چوئبده به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود.

نوشتن دیدگاه