برگزاری نشست تخصصی الگوبرداری مديريت دانش در شرکت پالايش نفت آبادان

نشست تخصصي مديريت دانش با حضور شرکت هاي فرا بورس ايران، پتروشيمي غدير، نفت وگاز اروندان، فولاد اکسين خوزستان، منطقه آزاد اروند، دانشگاه علمي کاربردي آبادان و مديران و روساي ارشد شرکت پالايش نفت آبادان برگزار شد.

نشست تخصصي الگوبرداري مديريت دانش با حضور مديران ارشد، روسا، مديران دانش و دانشکاران شرکت پالايش نفت آبادان در محل سالن جلسات دفتر مرکزي برگزار شد.

در اين نشست مدير عمليات، رئيس نگهداري و تعميرات کل به ارائه گزارش در زمينه ضرورت و اهميت ثبت و نشر دانش کارکنان در سطح سازمان پرداخته، در ادامه مدير منابع انساني و نماينده مدير عامل تاريخچه فعاليت مديريت دانش در شرکت از سال 1378 تا کنون را ارائه نمودند و نيز توسط مدير و دبير اجرايي مديريت دانش گزارش عملکرد دبيرخانه از آغاز فعاليت دبيرخانه مديريت دانش (مهر ماه 1395 تا آبان ماه 1397) در ابعاد مديريت دانش شامل ساختار، فرهنگ و نرم افزار به سمع و نظر حاضرين در جلسه رسيد.

در پايان اين نشست ميهمانان پس از حضور در روابط عمومي و ارائه گزارش توسط کارشناس مربوطه و تماشاي فيلم يک قرن پالايش، از موزه پمپ بنزين، تاسيسات عملياتي و تعميراتي پالايشگاه آبادان بازديد به عمل آوردند.

نوشتن دیدگاه