اداره بهداشت کار صنعتی پالايشگاه آبادان رتبه نخست کشوری را کسب کرد

اداره بهداشت کار صنعتي (HSE) شرکت پالايش نفت آبادان رتبه نخست را در ميان 11 شرکت پالايشي کشور کسب کرد.

اين رتبه پس از انجام و اتمام بررسي شاخص هاي مختلف از سوي مميزان ستاد پالايش و پخش اداره بهداشت کار صنعتي (HSE) از عملکرد سال گذشته اين اداره به دست آمده است.

پياده سازي الزامات بهداشت حرفه اي براساس شاخص هاي تعيين شده توسط ستاد پالايش و پخش وزارت نفت همچون شناسايي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار و ارائه اقدامات کنترلي در جهت کاهش يا حذف مخاطرات محيط کار به منظور حفظ و ارتقاي سلامت کارکنان از جمله شاخص هاي اين انتخاب بود.

بهبود، ارتقاي فعاليتها و کارکردهاي اداره بهداشت کار صنعتي شرکت پالايش نفت آبادان در قالب انجام معاينات دوره اي و کنترل محدوديت هاي شغلي در جهت تعيين وضعيت سلامت کارکنان از نظر جسمي و روحي، سنجش و بررسي وضعيت آب آشاميدني، شناسايي ريسک هاي بهداشتي، بررسي شاخصهاي غيبت از کار، بررسي وضعيت شاخص هاي سلامت عمومي کارکنان از جمله (ديابت، فشارخون، چربي، اضافه وزن و غيره)، بررسي وضعيت شاخص سلامت شغلي کارکنان در طول سال گذشته سبب کسب جايگاه نخست اين اداره در ميان 11 شرکت پالايشي ديگر در سطح کشور شد.

نوشتن دیدگاه