اجرایی شدن قوانین منطقه آزاد به زودی در آبادان و خرمشهر

معاون استاندار امروز در نشست اتاق بازرگانی آبادان گفت: وظیفه ما این است که آستانه خدمت را در رفع مشکلات موجود به منصه ظهور برسانیم.

زین العابدین موسوی افزود: هر یک از ما مسئولیتی خاص و محدود داریم و ایجاد تعامل بین سازمان ها راهکار مناسبی برای برون رفت از این مشکلات و نابسامانی هاست.

فرماندار ویژه آبادان تاکید کرد: از آنجایی که آبادان میزبان دو بازوی اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی است و تشکیل شورای گفتگو در آن حیاتی است.

وی با نوید این که قوانین مناطق آزاد رشد و توسعه را در پی خواهد داشت گفت: این قوانین به زودی تمام و کمال در جغرافیای منطقه آزاد اروند اجرایی شود.

معاون استاندار افزود: متاسفانه در حال حاضر قوانین سرزمین اصلی در جغرافیای منطقه آزاد اروند حاکم است و به همین دلیل است که مردم احساس نمی کنند در محدوده ی منطقه آزاد هستند.

موسوی خاطر نشان کرد: ۲۰ سال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث پیشرفت و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر بیکاری می شود.

نوشتن دیدگاه