حضور جهادگران دانشجو در آبادان

دانشجویان جهادگر برای عمران و آبادانی در مناطق محروم آبادان و خرمشهر مستقر شده اند.

این جهادگران با هدف عمرانی و فرهنگی به روستاهای محروم سرکشی می کنند و کمبودهای ساکنان محروم را رفع می کنند.

66 جهادگر دانشجو در قالب یک قرارگاه دانشجویی با نام قرارگاه حرکتهای جهادی حضرت محمد رسول الله (ص) آبادان در 7 کمیته فعالیت می کنند.

دانشجویان با توجه به حرفه خود در کمیته جذب و شناسایی، کمیته کارآفرینی، کمیته آموزش, بهداشت و درمان، کمیته تعلیم و تربیت، کمیته جوانان و ورزش، کمیته پشتیبانی، کمیته مهندسی و عمران به محرومان امداد رسانی می کنند.

فعالیت اردو های جهادی در آبادان از سال 1388 آغاز شده است و در مدت استقرار خود در اروندکنار و چویبده و صیداویه و ابوشانک فعال بوده اند.

نوشتن دیدگاه