ناشران اروند، فرزندان غیر قانونی اداره فرھنگ و ارشاد اسلامی خوزستان هستند

یک شاعر بین‌المللی، وضعیت اخذ مجوز ناشران ساکن منطقه آزاد اروند را نگران کننده اعلام کرد.

جمال نصاری اظهار کرد: اداره فرھنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در زمانی که «ھمایون قنواتی»، مدیر کل این دستگاه اجرایی بود و جھت تسریع روند چاپ و نشر کتاب، درخواست انتقال صدور مجوز ھا از تھران به خوزستان داده شد که با این کار موافقت شد.

وی افزود: این در بادی امر نکته بسیار مھمی به نظر می‌آید ولی برای ناشرانی که توکن داشتند و مستقیما می‌توانستند با وزارت، ارتباط برقرار کنند امری ناراحت کننده و مأیوس کننده بود؛ زیرا که پروسه کاری آن ھا با این طرح انتقال، چند برابر می‌شود.

این شاعر بین‌المللی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با حضور جوروند و برای ترمیم جراحت ھای این ناشران قول داد که آثار در طی فرآیند 10 روزه مورد بررسی قرار خواھند گرفت و نتایج به ناشران اعلام خواھد شد.

 

نصاری تاکید کرد: در بیشتر آثار ارسالی این فرآیند 10 روزه به 6 ماه تا یک سال انجامید و نویسندگان و ناشران از نتیجه قطعی کتاب مأیوس شدند.

وی ادامه داد: نکته قابل تأمل دیگر این است که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ناشران اروند را فرزندان غیر قانونی اداره ارشاد خوزستان می‌داند و این ذھنیت در بین کارکنان اداره کل ارشاد خوزستان گسترش دادند.

این شاعر بین‌ المللی عنوان کرد: در زمانی که از ناشران تجلیل به عمل می‌آید ناشران اروند از جغرافیای خوزستان خارج ھستند و ھیچ چیزی شامل آن ھا نمی‌شود؛ از آن جایی که جوروند کمیته‌ ھای علمی جھت بررسی تشکیل ندادند در بیشتر اوقات از اجتھادات شخصی استفاده می‌کنند و این یکی از عوامل در تأخیر صدور مجوز است.

نصاری توضیح داد: در آخرین تماسی که نشر ھرمنوتیک با جمشیدی داشت وی گفت «ناشران اروند می‌توانند برای تسریع کار به تھران برگردند». اما شیوه بازگشت به تھران چگونه است؟ شیوه استرجاع توکن چگونه است؟

وی یاد آور شد: که عمر اداره کل فرھنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند به یک سال نمی‌رسد و بعضی از امور در این اداره قابل تعریف نیست و از متولیان امر درخواست می شود عدم ھماھنگی اداره کل ارشاد خوزستان با منطقه آزاد اروند مرتفع شود تا ناشران اروند بتوانند کار فرھنگی خود را ادامه بدھند.

نوشتن دیدگاه