فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد طرح سرمایه گذاری ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح دارای توان مالی، فنی و اجرایی واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/08/03 لغایت 96/08/09 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/08/24 برای تحویل اسناد فراخوان طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

نام طرح: واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگ

مبلغ سرمایه گذاری اولیه (ریال): 50,000,0000,000 ریال

نوع و مدت قرارداد: اجاره ده ساله

اسناد فراخوان به صورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت است.

محل تحویل پاکت: دفتر مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند

هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان قید گردیده است.

www.arvandfreezone.com

نوشتن دیدگاه