یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز می شود

یارانه نقدی مرداد ماه، بیست و ششم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه نقدی خانوارهای ایرانی، بیست و ششم مردا ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی، ۴۵۵۰۰ تومان همانند ماه های گذشته است.

نوشتن دیدگاه