تصویر / آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر (3)

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه