تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی آبادان به بیش‌از 1100 ماموریت اعزام شدند

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی آبادان به هزار و 104 مأموریت در ماه گذشته اعزام شدند.

شهرام مقام اظهار کرد: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در یک ماه گذشته در مناطق تحت پوشش این مجموعه به صورت دقیق به یک هزار و 104 مأموریت اعزام شدند.

وی ادامه داد: تعداد 587 مأموریت انجام شده متعلق به شهرستان آبادان بود و بعد از آن منطقه خرمشهر با 400 و شادگان با 117 بیشترین تعداد مأموریت را داشتند.

مقام گفت: تعداد 242 مأموریت تصادفی منتج به اعزام حادثه‌دیدگان به نزدیک‌ترین بیمارستان محل تصادف شده و 19 مورد نیز با انجام درمان در محل، مأموریت پایان پذیرفت.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در مأموریت‌های غیرتصادفی در یک ماه گذشته بیش از 426 مأموریت نیاز به اعزام به بیمارستان احساس شده و 392 نفر در محل توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان درمان شدند.

نوشتن دیدگاه