مجوز دارويی بيماران خاص دارای بيش از يک دفترچه درمانی لغو شد

معاون اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان شناسايي پنج هزار بيمار خاص داراي دو يا سه دفترچه بيمه درماني، گفت: مجوز دارويي اين بيماران خاص لغو شد.

احمد ميدري شنبه در سفر به آبادان گفت: حدود 160 هزار بيمار خاص در كشور داريم كه پنج هزار نفر آنها بيش از يك دفترچه درماني هستند.

وي اضافه كرد: به استان هاي سراسر كشور ابلاغ شده است تا مجوز داروي اين بيماران لغو شود تا اين بيماران تنها از يك دفترچه درماني داروهاي خود را تهيه كنند.

وي افزود: مجوز داروي اين افراد از چهارشنبه هفته گذشته به صورت نرم افزاي بسته شده است، ولي بيشتر اين افراد تنها از يك دفترچه درماني براي تهيه دارو استفاده كرده و تخلفي در اين زمينه نداشتند.

ميدري گفت: برخي بيماران خاص از دفترچه هاي درماني سازمان بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي استفاده مي كنند و به طور متوسط ماهيانه بين 15 تا 30 ميليون ريال يارانه دارو مي گيرند.

وي افزود: بيماران خاص كه دو يا سه دفترچه درماني دارند بايد يكي از اين دو دفترچه را انتخاب كنند، در غير اين صورت، وزارت تعاون به عنوان مسئول و متولي شوراي عالي بيمه درمان، يكي از اين دفترچه ها را انتخاب كرده و ديگر دفترچه را حذف مي كند.

ميدري معاون اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فرودين ماه سال جاري گفته بود: بيماران خاص تا پايان فروردين فرصت دارند تنها يك بيمه درماني را انتخاب كنند.

نوشتن دیدگاه