یكی از كارگران شركت كشتی سازی ساحل اروند غرق شد

یكی از كارگران شركت كشتی سازی ساحل اروند (شصدا) در منطقه جرف جزیره مینو حین جوشكاری، در اروندرود غرق شد.

هادی حسانی در حالی كه بر عرشه كشتی در حال ساخت مشغول به كار بود در آب سقوط كرده و غرق شد.

هادی حسانی برای جوشكاری بر بارج منتقل شده بود كه سرش حین پریدن به سمت بارج به گوشه بارج برخورد كرده و در اروندرود سقوط كرد.

تلاش همكاران برای نجات وی به دلیل شدت جریان آب اروندرود، موثر واقع نشد.

غواصان خرمشهری نیز در حال جست و جوی جسد این غریق هستند ولی تاكنون جسد وی پیدا نشده است.

شركت صنایع دریایی ساحل اروند در كنار رودخانه اروند قرار دارد و فعالیت آن در بخش كشتی‏ سازی است.

نوشتن دیدگاه