مردم آبادان بی نصيب از مواهب ساحلی و رودخانه ای اروند و بهمنشير

شهرهاي ساحلي فرصتي براي رونق گردشگري ساحلي است، آبادان نيز با داشتن سواحل اروندرود و بهمنشير، از اين فرصت برخوردار است، ولي مردم اين شهر از مواهب اين سواحل محرومند.

شهرهاي ساحلي محيطي مفرح براي بوميان و گردشگران فراهم مي كنند، ساحل اروند آبادان در حصار نرده هاي ميله اي اسير است، بعد از سال هاي سال كه از اين اسارت به شكل ديگري نمود پيدا كرد، اسكله ساحل اروند با كاربري موزه نفت افتتاح شد و بشكه هاي آبي شركت نفت حصاري بين مردم و ساحل شد.

موزه نفت آبادان كه خودروهاي دهه 30 و 40 شركت نفت آبادان را داشته و ميراثي تاريخي است كه آن را به نمايش گذاشته است ولي ساحل را پنهان كرده است.

مردم و گردشگران در ايام نوروز امسال براي ديدار از موزه نفت آبادان به اسكله شماره 7 اين شهر رفتند، خودروهاي قديمي و تجهيزات سال هاي پيش صنعت نفت كه شايد در كمترين نقطه ايران يافت مي شود در اين موزه در معرض نمايش عمومي قرار گرفت.

اين اشياء بيانگر تاريخچه تمدن شركت نفت و شهر آبادان است كه اين شهر را متفاوت ساخته است.

موزه نفت آبادان عكس هاي قديمي شهر و خودروهاي شهري را كه شركت نفت در اختيار آباداني ها قرار داده است را در موزه ثبت كرده و در معرض ديد عموم قرار داد.

يكي از نادرترين وسايل اين موزه جرثقيل اكوان است. ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺍﮐﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﻮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﻮﺭﻩ ﮐﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﺟﺎبجا مي كرد، اين ديگ بخار پس از مدتي برداشته و ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ 200 ﺗﻦ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﯾﻤﻦ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ آن زمان، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎﺭﺱ، ﺍﮐﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ بود و ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ‏ ( Main Gate ‏) ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﺩ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﺝ ﻫﺎﯼ ﺗﻘﻄﯿﺮ، ﺩﯾﮓ ﻫﺎﯼ ﺑﺨﺎﺭ، ﭼﮕﺎﻟﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻓﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖﻧﻔﺖ، ﺍﺯ ﺍﮐﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺎز ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺧﺖ.

 

شهروندان بي نصيب از ساحل

اما شهروندان و گردشگران در سفر به آبادان متوجه ساحلي مي شوند كه در حصار بشكه هاي آبي شركت نفت است و شعر سهراب كه مي گويد پشت درياها شهري است را بدين گونه گفت پشت بشكه ها شطي است، ساحلي است و دريايي است.

موزه اصلي در اصل ساحل پنهان اروند است كه از چشم بازديد كنندگان پنهان است. ساحل اروند رود در حاشيه موزه و گمرك مردم عادي را گم كرده است حصار دارد، ماهي و آب دارد، ساحل دارد و مردم از ساحل زيباي اروندرود بي نصيب شدند.

گرچه تامين امنيت اولويت نخست در استفاده از ظرفيت هيا ساحلي شهر است، آنچه بهاي امنيت شد ساحل زيباي اروند است كه مردم آبادان از دست داده اند.

 

سواحل آبادان در تصاحب گمرك، بندر و شركت نفت

مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با برنامه ريزي انجام شده، سواحل اروندرود و بهمنشير در آبادان كه در اختيار برخي دستگاه ها مي باشد، براي رونق گردشگري و توسعه پايدار شهرستان بهره برداري مي شود.

اسماعيل زماني در سخنراني سال گذشته خود در همايش روز جهاني شهرسازي با تشريح وضعيت شهرهاي آبادان و خرمشهر، پيش از انقلاب و در دوران بازسازي، گفت: اين دو شهر، در كنار سه رودخانه اروند، كارون و بهمنشير ساخته شده است، ولي از سواحل آن براي بهره برداري اقتصادي، توسعه پايدار و نشاط اجتماعي كمتر استفاده شده است.

زماني اظهار داشت: ساحل اروند در تصرف شركت نفت، گمرك، بندر و يگر سازمان هاست و مردم اين دو شهرستان از مواهب ساحل محروم هستند.

وي تاكيد كرد: با مذاكره و همكاري بين بخشي، تلاش مي شود كه از ظرفيت سواحل بهمنشير و اروند رود و كارون براي رونق گردشگري شهرستان، توسعه ورزش هاي آبي و رونق گردشگري ورزشي استفاده شود.

زماني تصريح كرد: گرچه خرمشهر و آبادان پيش از جنگ تحميلي با محور ترانزيت، تجارت بازرگاني و توليد فرآورده هاي نفتي اداره مي شد، در دوران بازسازي ساخت اين دو شهر از دور محور استراتژي اقتصادي كشور خارج شد و توسعه آن بر مبناي سياسي گسترش يافت.

 

مهم ترين امتياز بندر آبادان در حصار است

مادام فونتيس عروسك ساز فرانسوي در خصوص شهر بندري آبادان گفت: انتظار ديدن شهري بندري را داشتم اما تمامي بندر در حصار است، به عبارت ديگر مهم ترين امتياز اين شهر در حصار است.

قاسم رئيسي هرزگاهي از گردشگران و پژوهشگران بخش گردشگري در سفر به آبادان در خصوص جاذبه هاي اين شهر نيز گفت: اين شهر را دوست دارم و آنچه از ديگران در خصوص زيبايي هاي شهر شنيده ام را دوست درام در شهر پيدا كرده و ببينم، هر بار به دنبال كشف موضوعي تازه به آبادان سفر مي كنم.

رئيسي در خصوص ساحل شهر آبادان گفت: جالب است كه زيباترين نقاط شهري آبادان در اختيار گمرك، بندر، مرزبانان و شركت نفت است و جالب تر اينكه مردم هيچ سهمي در اين زيبايي ندارند.

وي با اشاره به موزه نفت نيز گفت: گرچه اين موزه تنها فضايي است كه به ساحل اروند راه دارد، حصار بشكه اي لب ساحل، زيبايي بندر بتني آبادان را گرفته است.

 

ساماندهي ساحل در دستور كار شهرداري آبادان است

شهردار آبادان نيز با تبيين برنامه هاي اين نهاد و ديگر دستگاه ها در خصوص ساحل سازي شهر، گفت: برنامه هاي شهري امسال در راستاي زيبا سازي ساحل بهمنشير و اروند است.

محمودرضا شيرازي افزود: تامين امكانات تفريحي و زيبا سازي ساحل بهمنشير و اروند در دستور كار شهرداري آبادان قرار گرفت و با توجه به طرح هاي موجود كه قابليت اجرايي در هر يك از ساحل ها را داشته باشند اجرا مي شود.

 

گزارش: سعاد سوداني زاده

نوشتن دیدگاه