نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان مشخص شدند

حضرات آیات ‌کعبی، موسوی‌جزایری، عبدالکریم فرحانی، محسن حیدری، احمدی‌شاهرودی و شفیعی از استان خوزستان به مجلس خبرگان راه یافتند.‌

بر‌ اساس شمارش آرا، حضرات آیات ‌کعبی، موسوی جزایری، عبدالکریم فرهانی، محسن حیدری، احمدی شاهرودی و شفیعی ‌از استان خوزستان به مجلس خبرگان راه یافتند.‌

نوشتن دیدگاه