رييس کميته جت اسکی اروند منصوب شد

بر اساس حکم رييس انجمن جت اسکي و جت بت، سيد علي طباطبايي رئيس کميته اين رشته در سازمان منطقه آزاد اروند شد.

داود سليمانچي در حکمي طباطبايي را به اين سمت منصوب کرد.

وي داراي سوابق مديريت ورزشي و مدير ورزش سازمان منطقه آزاد اروند است.

نوشتن دیدگاه