نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس آبادان

زنگ پژوهش همزمان با سراسر کشور در مدارس آبادان به صدا در آمد.

مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان در دبیرستان دخترانه صدیقه کبری، ترویج فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان و تشویق آنان به تحقیق را مهمترین اهداف نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس اعلام کرد.

آقای علوانیان گفت: خوب دیدن، شنیدن و خوب فکر کردن سه عنصر اصلی برای پیشرفت دانش آموزان در پژوهش است.

وی با انتقاد از تحقیقات سطحی و کپی برداری در دانشگاهها و مدارس از دانش آموزان خواست تا به موضوعات ارائه شده از سوی معلمان برای تحقیق و پژوهش توجه کنند.

هم اکنون 42 هزار دانش آموز در شهرستان آبادان تحصیل می کنند.

بیست و سوم تا بیست و نهم آذر هفته پژوهش نامگذاری شده است.

نوشتن دیدگاه