انتخاب دو خانم به عنوان بخشداران مرکزی آبادان و خرمشهر

برای نخستین بار دو خانم به عنوان بخشداران مرکزی آبادان و خرمشهر انتخاب شدند.

از سوی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، هشت زن به عنوان بخشدار در مناطق مختلف استان منصوب شدند که از این تعداد دو زن در شهرهای آبادان و خرمشهر خدمت می کنند.

بر اساس این حکم بتول سعیدی زاده از آبادان و حمیده آلبوعشیره از خرمشهر در سمت بخشدار قرار گرفتند.

همچنین احکام عارف لویمی به عنوان بخشدار مینو و حسنعلی علیدوست در سمت بخشدار اروندکنار امضاء شد.

نوشتن دیدگاه