فراخوان مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی دوربین های نظارتی شلمچه در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۹۴/۰۸/۱۹ لغایت ۹۴/۰۸/۲۲ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴/۰۹/۰۲ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

 

نام پروژه: خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی یک ساله دوربین های نظارتی شلمچه در منطقه آزاد اروند

 

مدت پیمان: ۴ ماه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مبلغ فروش اسناد: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

دارا بودن رتبه پنج به بالا در رشته شبکه داده های کامپیوتری و مخابراتی در نظام شرکتهای انفورماتیک.

منبع تأمین اعتبار: منابع داخلی سازمان.

 

متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند.

زمان بازگشایی پاکت ها ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۹۴/۰۹/۰۳ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.

پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید.

بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکت ها، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.

آدرس سایت اینترنتی: www.arvandfreezone.com

نوشتن دیدگاه